Agger-Nieuw (Woensdrecht, nu Woensdrecht)

18 mei 2005

Het dorpje Agger is een zogenoemd ‘wandelend’ dorp. Het heeft tussen de 12e en de 16e eeuw bestaan op verschillende plaatsen in de buurt van de splisting van de Schelde in Honte of Westerschelde en de Oosterschelde.

Onder Agger-Nieuw verstaan we het 15e-eeuwse dorp en ambacht Agger dat noordelijker in een bocht van de Schelde gebouwd werd. Deze Scheldearm slibde na 1530 toe. De middeleeuwse polder van Agger verdronk in 1530 en 1532, werd weer herdijkt en verdronk in 1552 definitief. Volgens Dekker, 1971, 122, 284ev betreft het hier het vóór 1471 in de in 1459 bedijkte Grote Aggerpolder gestichte dorp Agger.

http://www.projectvera.nl/Dynamisch/Nieuwsberichten/Verdronken%20dorp.html

Verdronken dorp in nabijheid VERA-tracé

25-03-2003

Nabij het VERA-tracé bevond zich zo’n 500 jaar geleden het dorpje Agger. Dit is gebleken bij het archeologisch bureauonderzoek dat is uitgevoerd bij het opstellen van het ontwerp-tracébesluit VERA. Het dorpje komt ondermeer voor op een provinciekaart van Zeeland uit 1547 van kaartenmaker Van Deventer. Deze kaart bevindt zich nu in het gemeentearchief van Bergen op Zoom.

Het dorpje Agger is een zogenoemd ‘wandelend’ dorp. Het heeft tussen de 12e en de 16e eeuw bestaan op verschillende plaatsen rond het VERA-tracé. Het dorpje is definitief verdronken tijdens de overstroming van de Grote Aggerpolder in 1552. Het dorpje bezat een kerk met een stenen toren. Uitgaande van de opzet van dorpen in die streek in de 15e eeuw kan het dorpje zich hebben uitgestrekt tot 200 meter van de kerktoren. De kerktoren is afgebeeld op de 16e eeuwse kaart van Van Deventer. In die tijd werden kaarten getekend aan de hand van kerktorens, die vaste punten vormden in het landschap. Het is moeilijk om na te gaan waar de kerktoren precies gestaan heeft, omdat de omringende kerktorens op de kaart nu niet meer bestaan. Op basis van de ligging van verderweg gelegen kerktorens die nog wel bestaan, is vrijwel zeker dat de kerktoren zich niet onder het VERA-tracé bevindt. De restanten van het dorpje zullen waarschijnlijk bestaan uit fundamenten, afvalkuilen, waterputten en andere grondsporen.

In overleg met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) wordt gekeken op welke wijze nader archeologisch onderzoek zal worden gedaan naar het verdronken dorpje.

Parochieel: ..., bisdom Utrecht.

Staatkundig ca 1500: graafschap Zeeland

Cultuur-Historische Waarden Noord-Brabant 2005

AMK Archeologische monumentenkaart

Niet opgenomen.

IKAW Indicatie archeologische waarden

In gebied met lage verwachtingswaarde.

HISTSTED Historische stedebouwkundige structuren

Niet opgenomen.

Literatuur

Beek, H. van der. Het verdronken dorp Agger in het tracé van VERA. Woerden (Archeologic), 2003. (10 blz, krtn, ill., uitslaande kaarten. Archeologic rapport nr. 78). (KL)

Dekker, C.. Zuid Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen. Assen, 1971.