It fryske lintsje  
  Dut is de homepage fan  
 
KLAAS DANKERT


	    Adres :	"Op Halfweg"
			  Ald-dijk 502
			  9076 GP ST.-ANNE

		

   	    Tillefoannr.: 0518-401252

Stjoere jo mij ris in e-mail ?
 
 
it Bildt |  aktueel |  bildtlinks |  fek‚nsjes |  genealogy |  funksjes |  flora & fauna |  it waar |  grapke |  nij |  home