Dut is de homepage fan  
 
KLAAS DANKERT

 

	Adres :	"Op Halfweg"
			Ouwe-dyk 502
			9076 GP ST.-ANNE


	Tillefoannr.: 0518-401252

Sture jou mij 's 'n e-mail ?
 
 
't Bildt |  aktueel |  bildtlinks |  fekânsys |  genealogy |  funksys |  flora & fauna |  't weer |  grappy |  nij |  home