FAN MOSKOU NEI BEIJING,
TRAINRAIS TROCH TRIJE KULTUEREN.
 

 
REISFERSLACH:       part 1    Moskou
 
   part 2    Trije dagen en fjouwer nachten yn 'e train
 
   part 3    Dwars troch SiberiŽ
 
   part 4    Irkoetsk en it Baikalmeer
 
   part 5    MongoliŽ
 
   part 6    Bij de Nomaden op besite
 
   part 7    Eindstasjon Beijing
 
   part 8    "Sightseeing" yn Beijing
 
 
 
(de eftergroun is fan Tiara Tours, mei tank)
 
 
It ferslach is allinnich yn it Holl‚ns en it Bildts.