FAN MOSKOU NA BEIJING,
TRAINRAIS DEUR DRIE KULTUREN.
 

 
RAISFERSLAG:       part 1    Moskou
 
   part 2    Drie dagen en fier nachten in 'e train
 
   part 3    Dwars deur SiberiŽ
 
   part 4    Irkoetsk en 't Baikalmeer
 
   part 5    MongoliŽ
 
   part 6    Bij de Nomaden op besite
 
   part 7    Eandstasjon Beijing
 
   part 8    "Sightseeing" in Beijing
 
 
 
(de achtergrŰnd is fan Tiara Tours, met dank)