SINT JABIK AS BEGIN FAN DE PELGRIMTOCHT NA SANTIAGE DE COMPOSTELA

Sint Jabik op 't Bildt, is hest de fanselssprekende teugenpoal fan 't bekende pelgrimsplak Santiago de Compostela in Galiciė in 't śterste noardwesten fan Spanje. Ommers Sint Jabik betekent 'tselde as Santiago in 't Spaans. En krekt soa't efys ferbij Santiago de Compostela an 'e Atlantise kust 't plakky Finisterra - wźr't neffens de leginde t stoflik o'verskot fan de apostel Jacobus oanspoelde - soa lait even noardlik fan Sint Jabik Swarte Haan an de Waddensee. Der is net feul fantasy foar noarig om hier 't plak te herkennen, dat Turpijn bedoelde doe't hij in 1124 in 'n loflied op Karel de Greate de onbidige groate fan syn ryk, overwelfd deur de intrigearende melkweg, besong:

....... "Mar koart dernei seach er oan de himel in gloed fan stjerren, dy't begūn by de Fryske See en niigde nei Dśtslān en Italiė, tusken Galliė en Aquitaniė yn, streekrjocht geande troch Gasconje, Baskenlān, Navarre en Spanje nei Galiciė, dźr't it lichem fan de sillige Jakobus, doedestiids ūnbekend en ferburgen, lei". En even fjirder: "De gloed fan de stjerren dy't jo oan de himel sjoen ha, betjut dit: fan dit stuit ōf sille jo mei in grut leger nei Galiciė gean om it ūnleauwich heidenfolk te ferslaan en myn wei en myn lān te befrijen en de basilyk en myn sarkofaach te besykjen. En nei Jo sille alle folken fan see ta see pylgerreizen meitsje dźrhinne, om fan de Hear ferjouwing fan har sūnden te krijen. Hja sille fertelle de lof fan de Hear en syn geunsten en wūnders, dy't Er dien hat. Sūnt de tiid fan jo libben oant it ein fan dizze wrāldtiid sille hja gean". (fertaling fan Klaas Bruinsma, Aldemardum)

In Sint Jabik staat 'n groate kerk, die't foaral opfālt deur syn fier mānse pilaren an baide kanten fan de ingang. De kerk is in 1844 boud naar 'n ontwerp fan de bekende architekt Thomas Romein. Toefallig of niet, de gevel likent as twee druppels water op 'n ontwerp foar de "hailige poart" in de kathedraal fan Santiage de Compostela.

Naam, melkweg en kerk-architectuur binne even safeul redenen om dut Sint Jabik (of Swarte Haan) śt te kiezen as begin fan de tocht na noardwest Spanje. 't Echtpear, dat t plįatselik B & B-pension "Jacobshoeve" beheert, wil jou graag an 't eerste stempel helpe......