NEI ROME, CYCLE-TOUR
TROCH 10 LANNEN.
 

 
REISFERSLACH:       diel 1    St. Anne - Waldshut
 
   diel 2    Waldshut - Sabbioneta
 
   diel 3    Sabbioneta - Parrano
 
   diel 4    Parrano - Rome
 
   deel 5    Rome
 
 
It spyt my, mar dizze bledsiden binne allinnich yn it nederlāns