DE WICHTIGSTE FUNKSJES :
	Foarsitter Ried fan Tafersjoch Zienn, Opvang en Ondersteuning
	Siktaris/penningm. Je Maintiendrai Fonds
	Foarsitter 'gebiedsplatform Visserijgemeenschappen Fryslân'
	Bestjoerslid Stichting De Kanselarij
	Foarhinne:
	Deputeare yn 'e prevînsje Fryslân (1978-1989)
	Boargemaster fan it Bildt (1989-2002)
	Foarsitter Sintrale Bibliotheektsjinst CBD
	Foarsitter Túnboustichting NW Fryslân
	Foarsitter Hűs en Hiem
	Ambassadeur "Slagen voor Veiligheid" foar Flevolân en Grîns
	Foarsitter "Villages of Tradition"
	Foarsitter Stifting Jabikspaad-Fryslân
	Foarsitter Natuurmuseum Fryslân
	Lid Ried fan Tafersjoch Stichting Waddengroep
	ensf.
 

 

wolkom |  it Bildt |  aktueel |  bildtlinks |  fekânsjes |  genealogy |  flora & fauna |  it waar |  grapke |  nij |  home