St. Annaparochie, 22 november 2004

'Bildtdijken niet verheffen tot monument'.

De Oude- en Nieuwebildtdijk moeten geen beschermd Rijksmonument worden. Dat vinden burgemeester en wethouders van Het Bildt. Volgens hen is er niet voldoende zekerheid dat de beschemde status ook tot extra subsidies voor het gebied leidt.

De karakteristieke cultuurhistorische waarden van de twee voormalige zeedijken kunnen ook worden beschermd door het aanscherpen van de huidige regels, meent het college.

De mogelijke monumentenstatus van de dijken en het bijbehorende achterland stuitte op veel verzet bij verschillende bevolkingsgroepen op de Oude- en Nieuwebildtdijk, zo bleek op een aantal drukbezochte discussieavonden die vorig jaar werden georganiseerd. Boeren zeiden te vrezen voor strengere regels bij aanvragen van bouwvergunningen. Andere dijkbewoners waren bang voor extra verkeersoverlast door de komst van toeristen.

Een door de gemeente aangestelde begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit de bevolking kwam in oktober vorig jaar met een rapport zonder duidelijk advies. Wel werd een drietal opties voorgelegd.

Volgens de groep zou de aanwijzing als rijksmonument positief kunnen zijn voor de toeristische ontwikkeling, maar zij wees er ook op dat de dijken niet 'op slot' mogen voor andere plannen. Het Bildt kreeg al in 1998 het verzoek van de provincie om zich uit te spreken over een beschermde status voor de dijken. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit.

Bron: Leeuwarder Courant