Genealogie Vrijthoff

Limburg, Den Haag, België
versie 9.8.1998
door O. Delsman delsman@bart.nl

Oorsprong

Over de oorsprong van het geslacht Vrijthoff is niet veel meer bekend dan dat de hierna in de genealogie sub IIb genoemde Jan Hermans Vrijthoff bij zijn huwelijk vermeld werd als 'jongeman van Heusden'. Het is niet bekend welk Heusden hiermee bedoeld werd: Heusden in het huidige Noord-Brabant, Heusden in het Belgische Limburg (nabij Hasselt), Heusden in Oost-Vlaanderen (aan de Schelde), of wellicht zelf Hesdin in Frans-Vlaanderen, in het Nederlands ook Heusden genaamd (volgens een oude familie-overlevering zou het geslacht Vrijthoff afstammen van het uit Noord-Frankrijk afkomstige adellijke geslacht Boufflers). Howel Heusden in Limburg het dichtst bij Maastricht ligt lijkt Heusden in Noord-Brabant van deze plaatsen het meest waarschijnlijk, niet alleen omdat de naam Vrijthoff (in de variant Fridhoff) halverwege de 17e eeuw nog enige malen in Heusden voorkomt, maar ook omdat prins Frederik Hendrik na de verovering van Maastricht op de Spanjaarden in 1632 een bewuste politiek voerde om in het katholieke Maastricht een protestantse bourgeoisie te creëeren die afkomstig was uit de Noordelijke gewesten.

De naam

De naam Vrijthoff houdt verband met het Duitse woord Friedhof (kerkhof), of met het recht van schuilplaats dat veel kerken aan vluchtelingen boden (vrijhof). Opvallend is natuurlijk dat het geslacht te Maastricht in de onmiddellijke nabijheid van het centrale plein van Maastricht, het Vrijthof, woonde, maar omdat bronnen van voor de vestiging in Maastricht ontbreken is onbekend of de naam van het onderhavige geslacht van voor die tijd dateert of pas na de vestiging in Maastricht is aangenomen. Leden van het geslacht komen afwisselend voor als Vrijthof(f), Vrijhof, Friethoff. De naam komt ook op andere lokaties regelmatig voor, zoals Freuythoff te Den Haag (oorspronkelijk uit Aken), Frijthoff/Vrijthoof te Den Haag en Breda (oorspronkelijk uit Leuven), en verder in verschillende spellingsvarianten te Leiden, Rotterdam, Sluis, Amsterdam. Een relatie tussen deze personen/families kon niet worden aangetoond.

Familiewapen

Doorsneden: A. in blauw negen gouden vrijfpuntige sterren, 4-3-2; B. in zwart een rood schuinkruis (St. Andreaskruis). Het schild gedekt met een gouden kroon met vijf parels, om de haarband waarvan twee snoeren, elk van vijf schuinrechts gerangschikte parels. Schildhouders: rechts een roodgetongde gouden leeuw, links een omziende gouden griffioen, met een rode tong. Schildhouders staande op een groene console.

Verspreiding

De Vrijthoffs in Nederland stamden af van Jan HermansVrijthoff (de jonge), die bij zijn huwelijk met Christina Latomus in 1643 als 'jongeman van Heusden' wordt aangeduid. De twee belangrijkste takken waren die van de horloge- en klokkenmakers te Maastricht, Valkenburg en Den Haag, die als stichter Lambertus Vrijthoff (1645-voor 1715) had, en die van de lakenkooplieden te Maastricht, die als stichter Hermanus Johannes Vrijthoff (1648-1699/1702) had. Leden van de tweede tak werden in de 19e eeuw in de adelstand verheven. Beide takken zijn inmiddels uitgestorven, de eerste in 1841, de tweede in 1968. De naam Vrijthoff leeft in Nederland voort in de naam van het geslacht Van der Toorn Vrijthoff, dat is ontstaan uit het huwelijk tussen de Haagse zilversmid Johannes van der Toorn en Maria Catharina Vrijthoff.

In België komt het geslacht op dit moment voor onder de namen Vrithoff en Vrithoffe. De leden van het geslacht wonen voornamelijk in de provincies Luik (de plaatsen Luik en Verviers) en Namen. Zij stammen vermoedelijk af van Jan Hermans Vrithoff de oude.

Genealogie


I. Herman Vrijthoff, tr. Anneke Craegmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hermans ('de Oude') Vrijthoff, volgt IIa.
 2. Jan Hermans Vrijthoff , jongeman van Heusden,, volgt IIb.
 3. Margriet Vrijthoff, geb. 19.1.1634.


IIa. Jan Hermans ('de Oude') Vrijthoff (zn. van I), zwaardveger, ziekentrooster , 'roermaecker', diaken te Maastricht (1651), overl. Maastricht 1694, tr. Maastricht ca. 1640 Cornelia (ook: Aleida, Alegonda) Rommers, begr. Maastricht 6.3.1724.
11 maart 1670 dient Jan Vrijthoff de Oude een klacht in bij het indivies laaggerecht te Maastricht tegen mr. François Renier, om betaling van 95 gulden. De zoon van Renier had te Bombaye Jan Vrijthoff de jonge in het been geschoten en Vrijthoff sr. vorderde betaling der uit dien hoofde gedane uitgaven (Maasgouw 1922, p. 28).
Uit dit huwelijk:
 1. Hermanus Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 14.5.1641, volgt IIIa.
 2. Govert Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 10.3.1644, overl. Sluis ca. 1666.
 3. Johannes Vrijthoff ('de Jonge'), ged.(gereformeerd) Maastricht 26.4.1646, volgt IIIb.
 4. Anna Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.8.1648, begr. Maastricht 4.9.1648.
 5. Hendryk Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 7/8.12.1649, begr. Maastricht 2.9.1650.
 6. Sophia Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 12/16.12.1654, begr. Maastricht 11.12.1734, tr. Jan Conincks.
 7. Hendrik Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 10.5.1657, overl. na 7.3.1679.
 8. Anna Cornelia Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 30.10.1657, begr. Maastricht 6.1675.


IIIa. Hermanus Johannes Vrijthoff (zn. van IIa), ged.(gereformeerd) Maastricht 14.5.1641, predikant , praeceptor der Latijnse scholen te 's-Gravenhage (1677), predikant te Wageningen (1678-1683) en te Valkenburg (1684-1699), begr. Valkenburg 23.9.1699, tr.kerk(gereformeerd)(1) Maastricht 23.10.1667 Isabella Pronier, overl. Valkenburg tussen 12.11.1693 en 24.10.1694, dr. van Hubert Pronier en Catharina Bousten.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N. Vrijthoff, volgt IVa.

Hermanus Johannes Vrijthoff, ondertr.(2) Valkenburg 24.10.1694 Helena Ovinck, geb. Maastricht.
Op 10 mei 1700 bekent Helena Ovinck, weduwe van Ds. Hermanus Johannes Vrijthoff, schuldig te zijn aan haar broer Johannes Vrijthoff 1000 gulden tegen 5 procent.


IVa. N.N. Vrijthoff (zn. van IIIa), tr. Onbekende Vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernard Vrijthoff, ged. 1710, volgt Va.


Va. Bernard Vrijthoff (zn. van IVa), ged. 1710, 'garde du Rafhay', overl. Olne 25.4.1770, tr.kerk Olne (huwelijk ook te Soiron ingeschreven) 14.2.1735 Marie Hélène Delrez, ged. Olne 4.7.1713, overl. Olne 6.5.1789.
Uit dit huwelijk:
 1. Jeanne Hélène Vrithoff, ged. Olne 13.12.1739, tr. Olne (huwelijk ook te Soumagne ingeschreven) 26.1.1758 Gilles Joseph Lejeune.
 2. Henri Vrithoff, ged. Olne 26.2.1742, volgt VIa.
 3. Hélène Josephine Vrithoff, ged. Olne 19.3.1750, tr.kerk Olne 16.1.1769 Georges Louis Cormeau.


VIa. Henri Vrithoff (zn. van Va), ged. Olne 26.2.1742, overl. Forêt 17.4.1824, tr.(1) Olne 28.9.1765 Anne Thérèse Nizet, ged. Olne 14.10.1735, begr. Forêt 3.9.1782.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Joseph Vrithoff, ged. Soiron 3.6.1767.
 2. Bernard Joseph Vrithoff , woonde in 1840 te Xhendelesse (provincie Luik), ged. Soiron 3.6.1767, volgt VIIa.
 3. Henri Joseph Vrithoff, ged. Olne 29.11.1769, volgt VIIb.
 4. Pierre Nicolas Joseph Vrithoff, ged. Olne 19.3.1771, overl. 1862.
 5. Evrard François Vrithoff, ged. Olne 16.3.1774.
 6. Evrard Joseph Vrithoff, ged. Olne 23.5.1777, volgt VIIc.

Henri Vrithoff, tr.kerk(2) Forêt 7.10.1783 Marie Jeanne Widart.
Uit dit huwelijk:

 1. Louis Joseph Vrithoff, ged. Forêt 15.8.1785.
 2. Marie Hélène Vrithoff, ged. Forêt 20.1.1787.
 3. Dieudonné Vrithoff, ged. Forêt 15.4.1789.
 4. Noël Vrithoff, ged. Forêt 24.10.1790.
 5. Marie Jeanne Vrithoff, ged. Forêt 1.6.1792.
 6. Jean Joseph Vrithoff, ged. Forêt 2.10.1793, tr. Forêt 3.11.1819 Marie Cathérine Fassotte.


VIIa. Bernard Joseph Vrithoff , woonde in 1840 te Xhendelesse (provincie Luik) (zn. van VIa), ged. Soiron 3.6.1767, landbouwer, tr. Olne 8.10.1791 Marie-Anne Heuskin, geb. 1771.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernard Joseph Vrithoffe, geb. Olne 1802, volgt VIIIa.


VIIIa. Bernard Joseph Vrithoffe (zn. van VIIa), geb. Olne 1802, landbouwer, overl. Seraing 1888, tr. Xhendelesse 7.1.1826 Anne Catherine Bourguignon, geb. 1788, overl. Seraing 9.9.1873.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernard Joseph Vrithoffe, geb. Xhendelesse 8.12.1830, volgt IXa.


IXa. Bernard Joseph Vrithoffe (zn. van VIIIa), geb. Xhendelesse 8.12.1830, overl. Awans 9.9.1920, tr.(1) Honorine Donnay, overl. Awans 26.5.1887.
Bernard Joseph Vrithoffe, tr.(2) Fooz 28.12.1887 Philippine Marie Josephe d'Ans, geb. Fooz 1853, overl. Bierset ca. 1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Valentine Bernardine Vrithoffe, geb. Awans 15.11.1889, overl. Awans 2.2.1947.
 2. Henri Godefroid Vrithoffe, geb. Awans 13.7.1891, volgt Xa.
 3. Joseph Bernard Paschal Vrithoffe, geb. Awans 1893, volgt Xb.


Xa. Henri Godefroid Vrithoffe (zn. van IXa), geb. Awans 13.7.1891, schoenmaker, overl. Awans 30.10.1988, tr. Awans 14.8.1919 Valerie Barbier, geb. Awans 17.10.1888, overl. Luik 9.8.1981, dr. van Gilles Jacques Joseph Barbier, arbeider, en Marie Catherine Schouben.
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Valérie Philippine Vrithoffe, geb. Awans 11.7.1920, tr. Awans Urbain Jaspers, geb. 1921.
 2. Pierre Gilles Bernard Henri Vrithoffe, geb. Awans 14.1.1923, volgt XIa.
 3. René Joseph Etienne Vrithoffe, geb. Awans 26.12.1924, volgt XIb.


XIa. Pierre Gilles Bernard Henri Vrithoffe (zn. van Xa), geb. Awans 14.1.1923, tr. Beyne-Heusay 1955 Maria Cokaiko, geb. 7.3.1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernard Urbain Henri Léon Vrithoffe, geb. Luik 2.2.1960, volgt XIIa.


XIIa. Bernard Urbain Henri Léon Vrithoffe (zn. van XIa), geb. Luik 2.2.1960, tr. Nadine Lacroix, geb. 14.1.1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolas Vrithoffe, geb. Luik 12.9.1987.
 2. Caroline Vrithoffe, geb. Luik 22.11.1989.


XIb. René Joseph Etienne Vrithoffe (zn. van Xa), geb. Awans 26.12.1924, tr. Awans 5.7.1955 Hortense Julienne Marie Elise Sior, geb. Awans 20.4.1933, onderwijzeres.
Uit dit huwelijk:
 1. Christine Léona Valérie Vrithoffe, geb. Waremme 4.7.1957, lerares moderne talen, tr. Awans 29.3.1980 Daniel Joassin, geb. Waremme 17.2.1954.


Xb. Joseph Bernard Paschal Vrithoffe (zn. van IXa), geb. Awans 1893, overl. Luik 1987, tr. Renée Buchet, geb. Brussel, overl. Luik 14.10.1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Jeanne Vrithoffe, tr. Antonio Raugéi, overl. Luik.


VIIb. Henri Joseph Vrithoff (zn. van VIa), ged. Olne 29.11.1769, overl. Lambermont 2.5.1846, tr. Forêt 28.7.1793 Marie Josepha Debouny, ged. Forêt 3.6.1767, overl. Lambermont 25.9.1830.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Joseph Vrithoff, geb. 11.4.1794, overl. 18.4.1794.
 2. Anne Marie Therese Vrithoff, geb. 4.6.1796, overl. 1863, tr.(1) Walthere Fassotte, tr.(2) 30.4.1846 Pierre Fassotte.
 3. Henri Joseph Vrithoff, geb. Olne 30.3.1804, volgt VIIIb.
 4. Jean Joseph Vrithoff, geb. Olne 28.7.1807, volgt VIIIc.
 5. Marie Josephine Vrithoff, overl. Verviers, tr. Jean Joseph Dehassage.
 6. Leonard Joseph Vrithoff, geb. Soumagne 13.8.1812, volgt VIIId.


VIIIb. Henri Joseph Vrithoff (zn. van VIIb), geb. Olne 30.3.1804, overl. Namur-Wierde 21.9.1882, tr. 14.5.1829 Marie Catherine Geubelle, geb. Ciney 23.10.1801, overl. 2.1.1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Desirée Vrithoff, geb. Namen 1830, overl. Namen 1830.
 2. Virginie Vrithoff, geb. Namen 27.3.1831, non (soeur Ernestine), overl. Namen 21.4.1911.
 3. Marie-Anne Constance Vrithoff, geb. Namen 1.9.1834, overl. Namen 29.8.1854.
 4. Servais Antoine Joseph Vrithoff, geb. Namen 1837, volgt IXb.
 5. Antoine Joseph Vrithoff, geb. Namen 26.12.1838, volgt IXc.
 6. Félicien Antoine Joseph Vrithoff, geb. Namen 1840, volgt IXd.
 7. Clémence Vrithoff, geb. Namen 1842, overl. Brussel, tr. Florent Willem.
 8. Joséphine Justine Vrithoff, geb. Namen 8.9.1844, overl. Salzinnes 30.7.1926, tr. François Bernard.
 9. Bernard Joseph Vrithoff, geb. Namen 19.10.1846, volgt IXe.


IXb. Servais Antoine Joseph Vrithoff (zn. van VIIIb), geb. Namen 1837, slager, overl. Namen 8.7.1910, tr. Namen Joséphine Pirotte, geb. Belgrade 1844, overl. Namen 27.2.1893.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisa Vrithoff, geb. Namen 1869, non (soeur Helena), overl. Namen 16.6.1940.
 2. Virginie Vrithoff, geb. Namen 1871, non (soeur Josepha), overl. Namen 12.3.1958.
 3. Joseph Vrithoff, geb. Namen 31.1.1876, volgt Xc.
 4. Servais Vrithoff, geb. Namen 20.3.1877, volgt Xd.


Xc. Joseph Vrithoff (zn. van IXb), geb. Namen 31.1.1876, begrafenisondernemer, overl. Namen 16.9.1961, tr.(1) Louisa Wilmet, overl. Namen 17.8.1908.
Uit dit huwelijk:
 1. Madeleine Vrithoff, geb. Namen 4.10.1899, overl. Namen 29.3.1976.
 2. Joseph Vrithoff, geb. Namen 18.9.1900, jezuïtenpater, overl. 4.6.1986.
 3. Charles Vrithoff, geb. Namen 7.10.1901, jezuïtenpater, overl. 6.10.1985.

Joseph Vrithoff, tr.(2) Hélène Wilmet, overl. Namen 12.11.1970.


Xd. Servais Vrithoff (zn. van IXb), geb. Namen 20.3.1877, overl. Etterbeek 21.4.1957, tr. Namen 9.1900 Hortense Devijver, geb. Bierbeek 1.2.1881, overl. St. Gillis 27.4.1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Vrithoff, geb. Namen 21.9.1901, overl. Brussel 15.9.1988, tr. Fernande Brogniez.
 2. Louisa Vrithoff, geb. Namen 21.1.1908.
 3. Angèle Vrithoff, geb. Namen 16.10.1996, tr. Louis Dereeper, geb. Diksmuide 16.4.1914, overl. St. Pieters-Woluwe 22.11.1994.


IXc. Antoine Joseph Vrithoff (zn. van VIIIb), geb. Namen 26.12.1838, begrafenisondernemer, overl. Namen 21.7.1926, tr. Héléna Baur, geb. Namen 18.3.1944, overl. Namen 21.9.1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria (Jeanne-Marie) Vrithoff, geb. Namen 20.4.1865, overl. Namen 4.3.1950.
 2. Alexis Vrithoff, geb. Namen 11.8.1867, sergeant, overl. Albertville (Tanganyika) 5.4.1892.
 3. Victor (Servais) Vrithoff, geb. Namen 3.8.1869, volgt Xe.
 4. Antoine Vrithoff, geb. Namen 5.4.1872, abt, overl. Namen 14.7.1951.
 5. Jeanne Vrithoff, geb. Namen 18.2.1874, overl. Namen 21.1.1959.


Xe. Victor (Servais) Vrithoff (zn. van IXc), geb. Namen 3.8.1869, kapitein , commandant van het 13e Regiment de Ligne, werd gewond bij de terugtrekking op 24 augustus 1914, overl. Namen 7.9.1914, tr. Jeanne Thonar, geb. Namen 17.3.1871, overl. Namen 9.2.1962.
Uit dit huwelijk:
 1. Madeleine Vrithoff, geb. Namen 16.8.1895, overl. Namen 4.8.1896.
 2. Fernand Vrithoff, geb. Namen 12.11.1897, volgt XIc.
 3. Paul Vrithoff, geb. Namen 19.7.1901, volgt XId.
 4. Georges Vrithoff, geb. Namen 3.6.1908, overl. Namen 29.11.1966, tr. Marie-Louise Laurent, geb. Namen, overl. Namen 12.7.1956.


XIc. Fernand Vrithoff (zn. van Xe), geb. Namen 12.11.1897, overl. Brussel 2.2.1987, tr. Denise Lorent, geb. Brussel 8.10.1895, overl. Brussel 18.6.1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Victor Vrithoff, geb. Brussel 12.4.1922, volgt XIIb.
 2. Christiane Vrithoff, geb. Brussel 17.10.1931.


XIIb. Victor Vrithoff (zn. van XIc), geb. Brussel 12.4.1922, kapitein, tr. Françoise Bodart, geb. Brussel 26.10.1931.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Vrithoff, geb. Brussel 29.2.1956, bewegingstherapeute, tr. Michel Vanhandenhove, geb. 4.6.1953.
 2. Fabienne Vrithoff, geb. Brussel 22.9.1964, overl. Brussel 24.4.1991.


XId. Paul Vrithoff (zn. van Xe), geb. Namen 19.7.1901, overl. Namen 15.10.1933, tr. Emilie Masson, geb. Namen 3.11.1906, overl. Namen 11.10.1991.
Uit dit huwelijk:
 1. Jeannine Vrithoff, geb. Namen 10.2.1931, tr. Charles Vandenwildenberg.


IXd. Félicien Antoine Joseph Vrithoff (zn. van VIIIb), geb. Namen 1840, overl. Namen 23.6.1903, tr. Théodorine Goffaux, geb. 1847, overl. Namen 18.7.1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Vrithoff, geb. Namen 6.12.1866, overl. Schaerbeek 5.9.1964, tr. Gobert.
 2. Henri Vrithoff, geb. Namen, volgt Xf.
 3. Joseph Clément Félicien Vrithoff, geb. Namen 12.8.1877, volgt Xg.
 4. Louise Vrithoff, geb. Namen 26.8.1878, overl. Brussel 20.2.1984.


Xf. Henri Vrithoff (zn. van IXd), geb. Namen, overl. Schaerbeek, tr. Victoire Meurisse.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Vrithoff, geb. 9.1904, overl. Brussel 1970.


Xg. Joseph Clément Félicien Vrithoff (zn. van IXd), geb. Namen 12.8.1877, slager, overl. Montignies sur Sambre 6.7.1959, tr. Brussel 29.4.1907 Leopoldine Louise Migrenne, geb. Brussel 23.2.1874, overl. Marcinelle 4.2.1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodore Arthur Leopold André Vrithoff, geb. Namen 31.3.1910, volgt XIe.
 2. Marie-Louise Vrithoff, geb. Namen 5.7.1913, overl. Namen 21.11.1926.


XIe. Theodore Arthur Leopold André Vrithoff (zn. van Xg), geb. Namen 31.3.1910, electriciën, overl. Montignies sur Sambre 29.10.1983, tr. St. Joost ten Noode 25.5.1937 Paula Adolphine Josephine Marie Coessens, geb. St. Joost ten Noode 25.7.1911, overl. Montignies sur Sambre 9.6.1973, dr. van Joseph Alphonse Victor Coessens, koopman, en Alphonsine Smets.
Uit dit huwelijk:
 1. Arlette Renée Francinne Andrée Vrithoff, geb. Ukkel 2.10.1940, verpleegster, tr. Robert Jules Florent Deloie, geb. Montignies sur Sambre 16.4.1941, electriciën.
 2. Christian Guy Marcel Paul Vrithoff, geb. Ukkel 5.1.1948, volgt XIIc.


XIIc. Christian Guy Marcel Paul Vrithoff (zn. van XIe), geb. Ukkel 5.1.1948, informaticus, tr. Bernadette Marie Wauthier, geb. Charleroi 6.4.1947, onderwijzeres.
Uit dit huwelijk:
 1. Géraldine Vrithoff, geb. Charleroi 28.10.1973, studente.


IXe. Bernard Joseph Vrithoff (zn. van VIIIb), geb. Namen 19.10.1846, overl. Floreffe 17.8.1924, tr. Marie Penez, geb. 1836, overl. Floreffe 9.4.1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Constance Vrithoff, geb. Floreffe 14.4.1884, overl. Floreffe 7.4.1956, tr. Edmond Henry, geb. 4.11.1885, overl. Floreffe 24.5.1951.


VIIIc. Jean Joseph Vrithoff (zn. van VIIb), geb. Olne 28.7.1807, overl. Verviers, tr. Verviers 26.5.1851 Anne Marie Ansay.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Vrithoff, tr. Elisabeth Bertrand.


VIIId. Leonard Joseph Vrithoff (zn. van VIIb), geb. Soumagne 13.8.1812, overl. Verviers 21.6.1871, tr. Verviers 22.4.1834 Marie Elisabeth Hemotte, geb. Verviers 15.6.1810, overl. Verviers 23.10.1878.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Leonard Joseph Vrithoff, geb. Verviers 2.3.1835, volgt IXf.
 2. Leonard Antoine Joseph Vrithoff, geb. Verviers 14.5.1855, volgt IXg.


IXf. Henri Leonard Joseph Vrithoff (zn. van VIIId), geb. Verviers 2.3.1835, tr. Verviers 3.10.1863 Marie Elisabeth Buchner, geb. Verviers 27.10.1843.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Jean Joseph Vrithoff, geb. Verviers 1.2.1879, volgt Xh.


Xh. Henri Jean Joseph Vrithoff (zn. van IXf), geb. Verviers 1.2.1879, tr. Verviers 27.9.1909 Maria Josephina Voss, geb. Heusy 26.1.1882.
Uit dit huwelijk:
 1. Alphonse Henri Marie Joseph Vrithoff, geb. Verviers 9.11.1910, tr. Verviers 17.9.1932 Hélène Hermens, geb. Verviers 5.8.1910.
 2. Joseph Leonard Henri Vrithof, geb. Verviers 22.2.1921, volgt XIf.


XIf. Joseph Leonard Henri Vrithof (zn. van Xh), geb. Verviers 22.2.1921, glazenwasser, overl. Verviers 11.12.1989, tr. Henriette Josephine Mathieu, geb. Stembert 28.12.1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Richard Guy Denis Vrithof, geb. Dison 25.3.1948, bankwerker.
 2. Daniel Georges Vrithof, geb. Verviers 27.12.1949, overl. Ensival 8.1990.
 3. Myriam Jeanne Vrithof, geb. Verviers 3.5.1951.
 4. Josiane Marie Vrithof, geb. Verviers 23.1.1954, beambte.
 5. Bernadette Denise Vrithof, geb. Verviers 15.7.1954.
 6. Roland Alain Pierre Vrithof, geb. Verviers 2.10.1959, arbeider.


IXg. Leonard Antoine Joseph Vrithoff (zn. van VIIId), geb. Verviers 14.5.1855, overl. Verviers na 9.2.1921, tr.(1) Henriette Lesoin.
Uit dit huwelijk:
 1. Alfred Henri Joseph Leopold Vrithoff, geb. Verviers 5.3.1881.
 2. Maria Henriette Josephine Vrithoff, geb. Verviers 18.3.1882.
 3. Joseph Leopold Boniface Vrithoff, geb. Verviers 5.6.1884, overl. Verviers 19.8.1884.
 4. Mathilde Vrithoff, geb. Verviers 13.1.1890.
 5. Angele Vrithoff, geb. Verviers 8.3.1892.
 6. Henriette Vrithoff, geb. Verviers 27.7.1895.

Leonard Antoine Joseph Vrithoff, tr.(2) Marie Lesoin.


VIIc. Evrard Joseph Vrithoff (zn. van VIa), ged. Olne 23.5.1777, overl. Olne 26.8.1841, tr. Olne 20.2.1804 (2 ventôse an XIII) Marie Jeanne Ancion, overl. Olne 11.12.1857.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Jeanne Vrithoff, geb. Forêt 1.5.1804 (11 floréal an XIII).
 2. Evrard Vrithoff, geb. Olne 27.5.1810, overl. Herve 20.3.1890.


IIIb. Johannes Vrijthoff ('de Jonge') (zn. van IIa), ged.(gereformeerd) Maastricht 26.4.1646, horlogemaker diaken van de Nederlands Hervormde Kerk te Maastricht (1691, 1695, 1708, 1712, 1716), ouderling (1680, 1713, 1722), begr. Maastricht 2.8.1730, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 27.10.1669 Johanna van Elswijck, geb. Heinsberg, begr. Maastricht 2.3.1724.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Cornelia Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.11.1670, bagijn, begr. Maastricht 12.9.1760.
 2. Johan Hendrik Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 17.10.1672.


IIb. Jan Hermans Vrijthoff , jongeman van Heusden, (zn. van I), zwaardveger, ziekentrooster, overl. voor 17.8.1679, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 15.2.1643 Christina Latomus, begr. Maastricht 15.8.1716, dr. van Lambertus Latomus, predikant te Wolder, en Margaretha van Sevenaer.
5 maart 1656: Jan Hermansz. Vrijthof schoonzoon van Ds. Lambertus Latomus bekent 't gelt van Johan ter Borch scholt te Buren ontvangen te hebben namens juffr. Maria van de Water als koperse van de hypotheek (geloftesignaat Buurmalsen en Tricht, 1630-1639, no. 15, fol. 49 of 50, aantekening in marge bij akte dd. 28.7.1631).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Margaretha Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 6.12.1643.
 2. Catharina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 29.12.1644, overl. na 21.10.1678, tr. Pieter Bartin, vaandrig in de compagnie van kapitein Schepper.
 3. Lambertus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 17.12.1645, volgt IIIc.
 4. Hermanus Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 18.10.1648, volgt IIId.
 5. Johannes Vrijthoff ('de Jonge'), ged.(gereformeerd) Maastricht 1651, volgt IIIe.
 6. Margriet Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 21.11.1657, overl. na 15.5.1680.
 7. Johannes Lambertus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 21.11.1657.
 8. Philip Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 21.9.1664, horlogemaker, overl. na 4.6.1683.


IIIc. Lambertus Vrijthoff (zn. van IIb), ged.(gereformeerd) Maastricht 17.12.1645, zwaardveger, organist, overl. voor 6.9.1715, tr.kerk(gereformeerd) Valkenburg ('copulati tot Dinslaken' ?) 7.10.1687 Johanna Barbara Cremers, geb. ca. 1663, begr. Valkenburg 1.12.1748.
Lambertus Vrijthoff kocht in 1695 het huis 'De Rode Leeuw' te Valkenburg. Dit huis lag aan de straat die toen de Rechte Straat, en thans de Grote Straat genoemd wordt en grensde aan de ene kant aan het kerkhof, aan de andere kant aan hotel de l'Empereur.
6 september 1715: Catharina Coenen geeft een verklaring af op verzoek van juffr. de weduwe Lambert Vrijthoff, die geslagen en deerlijk mishandeld is door sekeren Jan Hendrik Finniger, van den Lommelbergh, op 18 augustus ten huize van de moeder van Catharina Coenen (prot. no. 1738, notaris M. Brull, Maastricht).
20 oktober 1717: Inschrijving van een akte dd. 19.10.1717 voor notaris Matth. Brull, waarbij juffr. Johanna Barbara Cremers, weduwe van wijlen sr. Lambert Vrijthoff, afstand doet van de tocht op huis en hof genaamd den Roode Leeuw, binnen Valkenborgh, ten behoeve van haar drie kinderen, aan welke het voorz. huis in eigendom is competerende, nl. Johan Hermans, Lambert ende Johan Willem Vrijthoff. Compareert mede de notaris en procureur sr. Johan Herman Vrijthoff, mede voor zijn onmondige broeders Lambert en Johan Willem Vrijthoff, en neemt op van mr. Johan Boonhouwer (advocaat) als voogd der weeskinderen van wijlen de heer Oderuard Baert een somme van 2500 gld., dat moet dienen tot opbou van 't voorz. huijs dat vorig jaar is afgebrant. (Valkenburg R3617, fol. 322).
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hermanus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 1.5.1689, volgt IVb.
 2. Lambertus Vrijthoff, geb. Valkenburg ca. 1690, volgt IVc.
 3. Johanna Catharina Aletta Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Valkenburg 12.11.1693.
 4. Wilhelmus Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Valkenburg 15.4.1701, volgt IVd.


IVb. Johannes Hermanus Vrijthoff (zn. van IIIc), ged.(gereformeerd) Maastricht 1.5.1689, notaris en procureur te Maastricht (1713-1726) en Valkenburg (1726-1740), overl. voor 12.1.1731, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 26.10.1714 Catharina Peltzer, ged. Stolberg 4.7.1688 (doopgetuigen Gottfried Schardinel, Sibilla Peltzer gen. Blanche en Sara Peltzer gen. Meurs), dr. van Abraham Peltzer, meester-koperslager, en Johanna Maria Peltzer.
18 februari 1727 Johan Herman Vrijthoff, notaris in den lande van Overmaze aan wie door den Raad en Leenhof van Brabant en Lande van Overmaze commissie van notarisschap is verleend te Maastricht (Maasgouw 1907, p. 94).
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 6.12.1716, overl. na 16.5.1756, tr. Delft 8.1.1757, tr.kerk (DTB Delft inv. nr. 85, Nieuwe Kerk) Gerrit van Helden.
 2. Lambert Martin Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 24.4.1718.
 3. Mechteld Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 5.10.1720, begr. Maastricht 9.10.1720.
 4. Leonard Abraham Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 24.7.1722.
 5. Johannes Bernardus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 12.7.1724, volgt Vb.
 6. Matthias Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Valkenburg 15.12.1726.
 7. Stephanus Hermanus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Valkenburg 7.8.1729.


Vb. Johannes Bernardus Vrijthoff (zn. van IVb), ged.(gereformeerd) Maastricht 12.7.1724, meester-horlogemaker , hoofdman (1773, 1778, 1787, 1792, 1797) en deken (1776, 1789) van het horlogemakersgilde te 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage 7.3.1800, tr./tr.kerk(gereformeerd) 's-Gravenhage/Scheveningen 18.4/2.5.1751 Geertruy Pijzel, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 17.6.1721, begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 29.8.1806 ('oud 84 jaren, verval van kragten, nakomelingen twee meerderjarige en één kindskind, bewindhebbende: J. van der Toorn'), dr. van Jacobus Pijzel en Adriana Aelbertse.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hermanus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 20.8.1752, horlogemaker, overl. na 1799, tr.kerk(gereformeerd) 's-Gravenhage 26.5.1776 Sukey Taylor, geb. Bath.
 2. Jacobus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 22.9.1754, volgt VIb.
 3. Maria Catharina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 19.5.1756, overl. Voorburg 1.1.1841, tr.kerk(gereformeerd) Scheveningen 16.6.1785 Johannes van der Toorn, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 26.12.1747 (doopgetuigen Hendrik de Wint en Grietje van Bekem), zilver- en goudsmid, overl. 's-Gravenhage 27.11.1832, zn. van Gregorius van der Toorn, meester-zilversmid, en Jacoba de Wint.
 4. Adriana Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Grote Kerk) 18.11.1759, overl. 's-Gravenhage 15.12.1831, ondertr. 's-Gravenhage 14.3.1790, tr.kerk(gereformeerd) Scheveningen 28.3.1790 Johannes Bool, geb. Alphen aan de Rijn.


VIb. Jacobus Vrijthoff (zn. van Vb), ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 22.9.1754, goudsmid, juwelier, overl. 's-Gravenhage ca. 14.6.1799, ondertr. 's-Gravenhage 3.12.1780, tr.kerk(gereformeerd) 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 17.12.1780 Antonetta Beuckers, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 11.2.1759, begr. 's-Gravenhage 14.6.1785 ('aan tering'), dr. van Jan Beuckers en Barendina Johanna Pers.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 30.5.1781, begr. 's-Gravenhage 3.6.1782.
 2. Barendina Johanna Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 9.7.1782, overl. 's-Gravenhage 19.2.1823.
 3. Geertruy Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 12.9.1783, begr. 's-Gravenhage 10.10.1783.
 4. Johannes Hermanus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 27.10.1784, begr. 's-Gravenhage 6.12.1784.


IVc. Lambertus Vrijthoff (zn. van IIIc), geb. Valkenburg ca. 1690, klokken- en horlogemaker te Valkenburg, Zaandam en 's-Gravenhage; deken van het horlogemakersgilde te 's-Gravenhage 1754-1760 en 1764; hoofdman van het horlogemakersgilde te 's-Gravenhage 1762; bezat een winkel aan de Korte Poten; genoemd als horlogemaker van Prins Willem V, begr. 's-Gravenhage 23.10.1769, tr.kerk(gereformeerd) 's-Gravenhage 16.5.1736 Adriana Batard, geb. 's-Gravenhage ca. 1714, begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 15.8.1789 (''t Water op de borst').
Uit dit huwelijk:
 1. Hester Johanna Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 8.2.1736, begr. 's-Gravenhage 30.9.1738.
 2. Barbara Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 26.3.1738, begr. 's-Gravenhage 2.10.1795.
 3. Jan Antonie Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 13.11.1739, volgt Vc.
 4. Lambertus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 7.4.1743, begr. 's-Gravenhage 24.4.1743.
 5. Lambertus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 17.5.1744, begr. 's-Gravenhage 2.1.1772.
 6. Patrick Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 7.10.1746.
 7. Willem Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Grote Kerk) 8.10.1752, begr. 's-Gravenhage 13.10.1753.


Vc. Jan Antonie Vrijthoff (zn. van IVc), ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 13.11.1739, horlogemaker , lid van het horlogemakersgilde te 's-Gravenhage 7.9.1754, begr. 's-Gravenhage 28.11.1777, tr.kerk(gereformeerd) 's-Gravenhage 29.5.1763 Maria Magdalena Favier, geb. Rotterdam ca. 1740, begr. Amsterdam 8.4.1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacquelina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 20.5.1764, begr. 's-Gravenhage 10.10.1786.
 2. Pieter Paulus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage (Grote Kerk) 28.8.1765.
 3. Jan Antonie Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 12.7.1767, begr. 's-Gravenhage 10.9.1767.
 4. Jan Antonie Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 30.10.1768, begr. 's-Gravenhage 23.12.1768.
 5. Jan Antonie Vrijthoff, ged.(gereformeerd) 's-Gravenhage 6.12.1769.


IVd. Wilhelmus Johannes Vrijthoff (zn. van IIIc), ged.(gereformeerd) Valkenburg 15.4.1701 , werd op 12 janauri 1731 genoemd als 'op zee zijnde', begr. Valkenburg 10.8.1767, tr.kerk(rooms katholiek) Valkenburg 1.1736 Maria Theresia de Roxius (de Rossiers), overl. voor 13.7.1760.
Wilhelmus Johannes Vrijthoff verkocht op 13 juli 1760 2/7 van zijn bouwplaats en weide afkomstig van Caspar Nabben aan Peter Cox en Christina Elisabeth Moonen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendricus Lambertus Vrijthoff, ged.(rooms katholiek) Valkenburg 25.10.1737, begr. Valkenburg 23.3.1753.
 2. Wilhelmus Johannes Vrijthoff, ged.(rooms katholiek) Valkenburg 25.10.1737.
 3. Maria Sophia Vrijthoff, ged.(rooms katholiek) Valkenburg 27.4.1741, overl. Valkenburg 16.12.1778, tr. Willem Smeets, overl. Valkenburg voor 18.3.1786, zn. van Franciscus Smeets en onbekende vrouw.
 4. Petrus Matthaeus Vrijthoff, ged.(rooms katholiek) Valkenburg 20.8.1746, militair, overl. Brussel na 5.1819, tr.kerk(rooms katholiek) Valkenburg 19.11.1781 Wilhelmina Smeets.


IIId. Hermanus Johannes Vrijthoff (zn. van IIb), ged.(gereformeerd) Maastricht 18.10.1648, koopman , burger van Maastricht, overl. Maastricht tussen 20.3.1699 en 16.6.1702, tr./tr.kerk(gereformeerd) Maastricht/Valkenburg 3/20.3.1675 Machteld Finniger, ged. Maastricht 3.1.1649, begr. Maastricht 2.1.1722, dr. van Jan Finniger en Maria de Claar.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Henrick Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 24.11.1675, volgt IVe.
 2. Maria Christina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 9.3.1677.
 3. Maria Christina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 26.3.1681.
 4. Lambert Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 17.11.1683.
 5. Bernard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 3.1.1685, volgt IVf.
 6. Casper Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 3.8.1687, begr. 's-Gravenhage 5.2.1709.
 7. Herman Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 9.3.1689.
 8. Johan Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 7.6.1691.
 9. Leonard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 30.8.1693, volgt IVg.


IVe. Johannes Henrick Vrijthoff (zn. van IIId), ged.(gereformeerd) Maastricht 24.11.1675, koopman , burger van Maastricht, schepen van Geulle, Bunde en Ulestraten (1718-1722) en Klimmen (1706-1754), overl. Maastricht ca. 1758, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 22.10.1706 Catharina Henrici, overl. ca. 1733.
Uit dit huwelijk:
 1. Machteld Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 20.7.1707.
 2. Catharina Elisabeth Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 29.10.1710.
 3. Maria Catharina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 30.11.1712, tr. Johan Frederik Tesschemakers.
 4. Machteld Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 26.8.1714.
 5. Geertruyd Agnes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 22.4.1716.
 6. Aldegonde Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 3.2.1719, begr. Valkenburg 29.4.1791, tr. Johann Wilhelm Dithard, kapitein-luitenant, overl. in het eerste bataljon van Oranje-Nassau.
 7. Anna Geertruida Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 11.4.1723, tr. Elberfeld Adriaan Sijbels, predikant.


IVf. Bernard Vrijthoff (zn. van IIId), ged.(gereformeerd) Maastricht 3.1.1685, lakenkoopman , burger van Maastricht, begr. Maastricht 5.11.1750, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 24.4.1711 Johanna Margaretha Comans, ged.(rooms katholiek) Maastricht 20.12.1692, begr. Maastricht 20.7.1768, dr. van Johannes Comans en Wilhelmina Suylens.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman Lambert Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 1.1.1712.
 2. Leonard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 5.8.1714.
 3. Johan Matthijs Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 19.1.1718.
 4. Leonard Matthijs Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 14.12.1718, begr. Maastricht 22.12.1718.
 5. Leonard Casper Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 12.11.1721, overl. na 9.5.1760.
 6. Johannes Bernardus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.12.1722, volgt Vd.
 7. Hermanus Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 9.6.1726.
 8. Johanna Margaretha Vrijthoff.
 9. Anna Constantia Vrijthoff, overl. na 9.5.1760, tr. Marcellus Dominicus Colen.
 10. Maria Bernardina Vrijthoff.


Vd. Johannes Bernardus Vrijthoff (zn. van IVf), ged.(gereformeerd) Maastricht 23.12.1722, hoogleraar medicijnen , eerste garnizoensgeneesheer en schepen van Maastricht, consulterend geneesheer van Prins Willem V, schepen van Vroenhove en Itteren, ouderling van de Nederlands Hervormde kerk te Maastricht (1759, 1762, 1768), begr. Maastricht 15.4.1793, tr.kerk(gereformeerd) Gulpen 24.4.1768 Jacquelina Hermanna Eleonora Hessel van Dinter, ged. Maastricht 28.8.1738, begr. Gulpen 7.12.1804, dr. van Jan Hesselt van Dinter en Aleida van den Heuvel.
Johannes Bernardus Vrijthoff promoveerde op 20 oktober 1747 te Leiden tot doctor in de medicijnen op een proefschrift getiteld "De Dysenteria"
Uit dit huwelijk:
 1. Bernardus Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 12.7.1769, volgt VIc.
 2. Aleida Johanna Margaretha Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 26.8.1770.
 3. Constantia Wilhelmina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 4.3.1772, tr.kerk(gereformeerd)(1) Gulpen 10.5.1798 Willem Mattheus van den Santheuvel, tr.(2) 1815 Christiaan Diederik Emerens Johan Bangeman Huygens , jhr., geb. Sint Oedenrode 31.10.1772, minister plenipotentiaris van de Bataafse Republiek, vervolgens van de koning van Holland te Kopenhagen (1797-1807); staatsraad sectie Wetgeving en Algemene Zaken (1807); minister plenipotentiaris en extra-ordinaris envoyé van de koning van Holland bij het hof van de koning van Westfalen te Kassel (1808-1809); staatraad sectie Marine en Oorlog (1809-1810); requestmeester-generaal (1810); minister plenipotentiaris van Nederland voor de Hanzesteden te Hamburg (1815-1825); extra-ordinaris envoyé en minister plenipotentiaris te Washington (1826-1830) en te Kopenhagen (1832-1842); lid van de Ridderschap van Noord-Brabant (1837), overl. Maastricht 29.3.1857, zn. van Willem Vincent Bangeman, onderkoopman V.O.C., en Catharina Constantia Huygens.
 4. Jacqueline Theodora Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 29.8.1773, overl. Ziegenhain 6.3.1837, tr.kerk(gereformeerd) Gulpen 17.8.1790 Christiaan Wilhelm Heinrich Baron von Specht.
 5. Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff , jhr., ged.(gereformeerd) Maastricht 27.11.1776, volgt VId.


VIc. Bernardus Johannes Vrijthoff (zn. van Vd), ged.(gereformeerd) Maastricht 12.7.1769, officier van justitie, overl. Dordrecht 8.1.1848, tr.kerk(gereformeerd) Dordrecht 28.4.1795 Henriette Wilhelmina van den Santheuvel, ged. Dordrecht 18.2.1769, overl. Dordrecht 12.11.1849, dr. van mr. Willem Bartholomeus van den Santheuvel en Johanna Moralla Maria van Cattenburgh.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Jacques Vrijthoff , jhr., ged.(gereformeerd) Dordrecht 30.12.1795, volgt VIId.
 2. Henriette Jacqueline Johanna Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Gulpen 3.6.1797, overl. Rotterdam 22.2.1872, tr.(burgelijke stand) Dordrecht 2.5.1819 Dirk Lodewijk van Mierop, geb. 1794, overl. 1868.
 3. Constantia Wilhelmina Johanna Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Gulpen 11.5.1798, overl. Dordrecht 30.1.1870, tr.(burgelijke stand) Dordrecht 2.7.1823 Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten , jhr., geb. 1801, overl. 1884, zn. van Jacob Cornelis Jantzon van Erfrenten, heer van Capelle, Hoogeveen, en Cornelia Bongers.
 4. Antoinette Moralla Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Gulpen 13.10.1799, overl. Dordrecht 7.2.1865.
 5. Willem Adriaan Vrijthoff , jhr. mr., ged.(gereformeerd) Gulpen 13.11.1801, volgt VIIe.
 6. Johanna Maria Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Gulpen 8.7.1803, begr. Gulpen 8.7.1803.


VIId. Jean Jacques Vrijthoff , jhr. (zn. van VIc), ged.(gereformeerd) Dordrecht 30.12.1795, overl. Dordrecht 14.11.1871, tr.(burgelijke stand) Dordrecht 21.11.1821 Cornelia Johanna Hermanna Karsseboom, ged. Dordrecht 27.3.1800, overl. Dordrecht 5.2.1847, dr. van mr. Cornelis Pieter Karsseboom en Maria Magdalena Willemszen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Wilhelmina Bernardine Vrijthoff , jkvr., geb. Dordrecht 9.2.1823, overl. Ubbergen 9.8.1899, tr.(burgelijke stand) Dordrecht 3.5.1854 Jan Eduard Bartholomeus Lodewijk Maritz van Crayesteijn , mr., geb. Dordrecht 13.9.1817, griffier, overl. Ubbergen 15.10.1901, zn. van Guillaume Jacob Louis Maritz van Crayesteijn en Helena Margaretha Verhoeff.
 2. Cornelis Pieter Vrijthoff, geb. Dordrecht 7.12.1824, overl. Dordrecht 18.1.1827.
 3. Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff , jhr., geb. Dordrecht 29.6.1828, president-regent van het Huis van Bewaring te Dordrecht, overl. Dordrecht 20.5.1896, tr.(burgelijke stand) Arnhem 29.6.1854 Sophia Maria Carolina Uitenhage de Mist, geb. Alkmaar 21.1.1827, overl. Ubbergen 7.11.1896, dr. van mr. Arnoldus Lambertus Uitenhage de Mist en Johanna Maria Schultz.


VIIe. Willem Adriaan Vrijthoff , jhr. mr. (zn. van VIc), ged.(gereformeerd) Gulpen 13.11.1801, raadsheer Hof van Limburg, overl. Meerssen 22.1.1871, tr.(burgelijke stand) Meerssen 21.7.1832 Alexandrine Isaäce Marie Emilie van der Houven, ged. Maastricht 7.5.1810, overl. Meerssen 21.3.1883, dr. van Pierre François Paul van der Houven en Emilie Petronille Collard.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bernard Vrijthoff, geb. Meerssen 1833, overl. Meerssen 18.7.1833.
 2. Henriette Wilhelmine Bernardine Vrijthoff , jkvr., geb. Maastricht 30.10.1834, overl. Meerssen 24.5.1922, tr.(burgelijke stand) Meerssen 17.9.1857 Christiaan Hering, geb. Amersfoort 29.12.1830, makelaar in effecten , lid van de firma Hering, Vrijthoff en Co. te Maastricht, overl. Meerssen 24.5.1907, zn. van Jan Hering en Sophia Geertruida van Coeverden.
 3. Pierre François Emile Vrijthoff , jhr., geb. Meerssen 28.8.1836, volgt VIIIe.
 4. Jeanne Jacqueline Vrijthoff , jkvr., geb. Meerssen 9.2.1838, overl. 's-Gravenhage 2.4.1919, tr.(burgelijke stand) Meerssen 7.10.1861 Christiaan Thomas, geb. Huissen 20.5.1819, kolonel hoofdintendant der militaire administratie, overl. 's-Gravenhage 23.11.1890, zn. van Johannes Thomas en Wilhelmina van Tol.
 5. Sara Louise Vrijthoff, geb. Meerssen 31.10.1839, overl. Maastricht ca. 1840.
 6. Sara Louise Vrijthoff , jkvr., geb. Maastricht 8.3.1841, overl. 's-Gravenhage 29.1.1918, tr.(burgelijke stand) Meerssen 8.10.1863 Willem van Konijnenburg, geb. Frederiksoord 27.2.1836, hoofdinspecteur belastingen en accijnzen, overl. 's-Gravenhage 14.4.1894, zn. van Jan van Konijnenburg en Wilhelmina Theodora van Wichen.
 7. Willem Bernard Alexander Vrijthoff, geb. Meerssen 13.11.1842, overl. Meerssen ca. 6.1843.
 8. Constant Joan Nicolas Vrijthoff , jhr., geb. Meerssen 7.8.1844, volgt VIIIf.
 9. Adriane Wilhelmine Emilie Vrijthoff , jkvr., geb. Meerssen 20.6.1846, overl. 's-Gravenhage 23.12.1931, tr.(burgelijke stand) Maastricht 16.7.1868 Nicolaas Karel Frederik Land , prof. dr., geb. Leeuwarden 25.5.1840, jurist, hoogleraar , advocaat en procureur te Leiden, lid van de gemeenteraad van Leiden (1882-1887), hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Groningen (1887-1903), overl. Groningen 30.3.1903, zn. van Axel Lourens Land en Catharina Elisabeth Hulsbeek.


VIIIe. Pierre François Emile Vrijthoff , jhr. (zn. van VIIe), geb. Meerssen 28.8.1836, bankier lid van de firma Hering, Vrijthoff en Co. te Maastrich, diaken van de Nederlands Hervormde kerk te Maastricht (1858), president-kerkvoogd (1876), regent-weeshuis (1882), overl. Maastricht 18.5.1890, tr.(burgelijke stand) Maastricht 13.4.1860 Anna Theodora Martina Hogerwaard, geb. Maastricht 26.12.1832, overl. Maastricht 27.3.1915, dr. van Arnoldus Johan Theodoor Hogerwaard en Theodora Maria de Schwartz.
Uit dit huwelijk:
 1. Emilie Françoise Wilhelmine Vrijthoff , jkvr., geb. Maastricht 25.1.1861, overl. Maastricht 6.2.1885, tr.(burgelijke stand) Maastricht 30.8.1880 Jacobus Speelman , jhr., geb. Leeuwarden 22.1.1855, rijksbetaalmeester te Winschoten, overl. Winschoten 22.10.1883, zn. van Jhr. mr. Cornelis Jacob Speelman en Elisabeth Woltera Sandrina Enschedé.
 2. Arnold Johan Theodor Vrijthoff , jhr., geb. Maastricht 18.9.1863, volgt IXh.


IXh. Arnold Johan Theodor Vrijthoff , jhr. (zn. van VIIIe), geb. Maastricht 18.9.1863, kunstschilder, overl. 's-Gravenhage 11.7.1924, tr.(burgelijke stand)(1) Sassenheim 28.11.1887 Wilhelmina Cornelia van den Brandeler, geb. Dordrecht 10.5.1863, overl. 's-Gravenhage 11.12.1936, dr. van mr. Johan Jacob Eliza van den Brandeler, jur. dr. Leiden 1855, en Alida Petronella van den Brandeler.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Emilie Vrijthoff , jkvr., geb. Maastricht 30.12.1888, overl. Zeist 27.4.1964, tr.(burgelijke stand)(1) 's-Gravenhage 6.10.1908 Justus Elisa Boogaard, geb. 's-Gravenhage 12.6.1882, burgemeester van Sluis, overl. Vlissingen 18.1.1917, zn. van Frederik Hendrik Boogaard en Hermine Petronella Caroline Domis, tr.(burgelijke stand)(2) 's-Gravenhage 22.9.1918 Adrianus David Cheriex , dr., geb. Leiden 16.3.1875, arts, overl. verm. Parijs na 12.3.1934, zn. van Gerrit Pieter Cheriex en Catharina Meursinge, tr.(burgelijke stand)(3) 's-Gravenhage 30.9.1942 Johannes Anthon Frederik Mörzer Bruyns, geb. Haarlem 22.1.1879, Eerste Luitenant der cavalerie (K.N.I.L.), administrateur van een thee-onderneming op Java, overl. Zeist na 10.4.1957, zn. van Alexander Gerhardt Mörzer Bruyns en Geertruida Catharina Maria Carst.

Arnold Johan Theodor Vrijthoff, tr.(burgelijke stand)(2) 's-Gravenhage 30.7.1909 Louise Françoise Hojel, geb. Tjilatjap (Java) 18.9.1866, overl. Eefde 3.6.1945, dr. van Louis François Hojel en Johanna Christina Visser.


VIIIf. Constant Joan Nicolas Vrijthoff , jhr. (zn. van VIIe), geb. Meerssen 7.8.1844, overl. Meerssen 21.7.1900, tr.(burgelijke stand) Sommelsdijk 18.8.1869 Margaretha Maria Reijerkerk, geb. Reeuwijk 30.12.1833, overl. 's-Gravenhage 16.12.1905, dr. van ds. Martinus Leonardus Reijerkerk en Anna Cornelia van Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Emilie Constance Vrijthoff , jkvr., geb. Meerssen 30.5.1870, overl. Eefde (huize Dennenbosch) 16.9.1952, tr.(burgelijke stand) Meerssen 6.8.1890 Adriaan François Cornelis Hupkens van der Elst , mr., geb. Kerkrade 25.2.1864, rechter griffier van het Kantongerecht te Heerlen (1894-1900), substituut-griffier van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (1900-1904), rechter van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle (1904-1911) en Zutphen (1911-1928), overl. Eefde (huize Dennenbosch) 11.12.1946, zn. van Egon van der Elst en Maria Suzanna Hupkens.
 2. Anna Margaretha Vrijthoff , jkvr., geb. Valkenburg (huize Ravensbosch) 18.6.1876, overl. Blaricum 18.6.1968, tr.(burgelijke stand) Meerssen 9.10.1900 Adriaan Theodoor Baert , ir., geb. Amsterdam 4.12.1865, ingenieur (civiel en electrotechnisch), overl. Blaricum 26.4.1945, zn. van mr. Joannes Franciscus Baert en Maria Anna Bergsma.


VId. Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff , jhr. (zn. van Vd), ged.(gereformeerd) Maastricht 27.11.1776, inspecteur der belastingen , vaandrig, ontvanger der belastingen en vrederechter in het kanton Gulpen, hoofdinspecteur der onbeschreven middelen in Oost- en West-Vlaanderen, commissaris-generaal der buitengewone hoofdinspectie der verdedigingsmiddelen tussen Lijs en Sambre (1815), ouderling van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Maastricht (1825, 1827, 1829), overl. Maastricht 7.10.1861, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 8.11.1801 Isabella Wilhelmina Hesselt van Dinter , jkvr., ged. Maastricht 4.11.1782, overl. Maastricht 6.4.1860, dr. van Jhr. Albert Charles Hesselt van Dinter en Aletta von Lövenich.
Uit dit huwelijk:
 1. Caroline Adelaide Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Bemelen 12.9.1802, overl. Maastricht 8.9.1837.
 2. Jan Bernard Henri Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 18.5.1811 , diaken van de Nederlands Hervormde kerk te Maastricht (1833), overl. Gulpen 31.8.1834 (doodgeschoten door een Belgische grenswacht).


IVg. Leonard Vrijthoff (zn. van IIId), ged.(gereformeerd) Maastricht 30.8.1693, advocaat , ouderling van de Nederlands-Hervormde kerk te Maastricht (1729), overl./begr. Maastricht 27/29.6.1754, tr.kerk(gereformeerd)(1) Maastricht 11.4.1724 Susan Maria Baart, begr. Maastricht 3.12.1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Leonard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 14.11.1728, begr. Maastricht 18.9.1730.

Leonard Vrijthoff, tr.kerk(gereformeerd)(2) Maastricht 4.9.1739 Maria Catharina Reegenboogh, geb./ged. Maastricht 16/17.4.1712, overl. Utrecht 2.8.1774 ('nalatende mondige en onmondige kinderen'), dr. van Barthout Reegenboogh, controleur der convoye, en Barbara Catharina Ghijssen.
Uit dit huwelijk:

 1. Barthout Hermanus Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 18/19.2.1741, overl. Maastricht 10.8.1743.
 2. Johan Henricus Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 21/22.8.1742, overl./begr. Maastricht 16/17.9.1742.
 3. Barthout Leonard Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 23/24.6.1744, overl. Maastricht 30.6.1747.
 4. Nicolaas Hendrik Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 8/9.5.1746, predikant te Dreischor (1776), Vught, Cromvoirt en Deuteren (1782), emeritus-predikant in 1788, overl. Dordrecht 20.10.1824, tr.kerk(gereformeerd) Kedichem 3.8.1772 Gertrude Theodora Crul, geb./ged. Haarlem 18/23.12.1753, overl. 's-Hertogenbosch 7.2.1835, dr. van Salomon Crul en Maria van Wijk.
 5. Johan Barthout Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 26/27.7.1747, overl./begr. Maastricht 21/23.8.1747.
 6. Anna Elisabeth Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 20/22.1.1749, overl./begr. Maastricht 3/5.12.1749.
 7. Johan Leonard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.5.1751.
 8. Jacobus Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 21/24.9.1752, overl. ca. 1756.
 9. Johan Leonard Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 24.6.1754, volgt Ve.


Ve. Johan Leonard Vrijthoff (zn. van IVg), ged.(gereformeerd) Maastricht 24.6.1754 , diaken van de Nederlands Hervormde kerk te Maastricht (1776, 1778), overl. Dordrecht 29.12.1780, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 13.1.1778 Johanna Elisabeth Corstius, ged. Maastricht 20.4.1755, overl. Dordrecht 29.7.1789, dr. van Melchior Corstius en Henrietta Bartin.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Henrietta Vrijthoff, geb./ged.(gereformeerd) Maastricht 15/18.10.1778, overl. Dordrecht 3.1.1844, tr.kerk(gereformeerd) Dordrecht 1.5.1798 Pieter Beelaerts van Emmichoven , mr. heer van Emmichoven, Ganswijk en Waardhuizen.
 2. Geertruida Theodora Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 22.5.1780, begr. Dordrecht 18.7.1802, tr.kerk(1) Dordrecht 5.3.1799 Isaac van Laeren, overl. Dordrecht 7.1.1801, tr.kerk(2) Dordrecht 28.9.1801 Jacob van der Meer de Wijs.


IIIe. Johannes Vrijthoff ('de Jonge') (zn. van IIb), ged.(gereformeerd) Maastricht 1651, horlogemaker en goudsmid te 's-Gravenhage (1678) en Maastricht, overl. ca. 1716, tr.kerk(gereformeerd) Maastricht 5.1.1697 Maria Catharina Geyer, geb. Aken ca. 1675 9 mei 1716 testament van Maria Catharina Geyer, weduwe van wijlen de heer Johannes Vrijthoff, 'kranck van lighaam'. Erfgenamen Anna Elisabeth, Anna Christina en Johannes Jacobus Vrijthoff, 'alle dry noch onmondigh'. Voogden zijn haar beide broeders Pieter en Johan Geyer, 'coopmans der stadt Aken'. Zij tekent: weduwe van Jean Vrithoff de Jonge., overl. Maastricht 17.8.1716.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.5.1698.
 2. Jacobus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 23.5.1698.
 3. Anna Elisabeth Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 2.8.1699, overl. na 9.5.1716.
 4. Anna Christina Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 1.1.1702, overl. na 9.5.1716.
 5. Johannes Jacobus Vrijthoff, ged.(gereformeerd) Maastricht 21.1.1705, overl. na 9.5.1716.